UNESCO Canadian Commission for UNESCO
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ENGLISH Site Map ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Unesco

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εκτυπώστε τη σελίδα
επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε για την UNESCO: http://unesco-hellas.org/

Διαχειριση υδατων

EΔΡΑ & ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ UNESCO / ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (ΔΙΔΙΚΥΠΕΒ-ΙΝWEB)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Έδρα της UNESCO/Διεθνές Δίκτυο Κέντρων Υδάτων-Περιβάλλοντος για τα Βαλκάνια (ΔιΔιΚΥΠεΒ) για τη «Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Επίλυση Διενέξεων» (γνωστό ως International Network of Water-Environment Centres for the Balkans INWEB) ιδρύθηκε το 2003 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος - www.inweb.gr

Ο Τομέας έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στη μαθηματική προσομοίωση των υδρολογικών και περιβαλλοντικών φαινόμενων και τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Οι περισσότερες εφαρμογές αφορούν την ποιότητα νερού και την αντιπλημμυρική προστασία λεκανών ποταμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ΄Eδρα της UNESCO/ΔιΔιΚΥΠεΒ/(INWEB) είναι ένα δίκτυο από πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς. Κάθε μια από τις 10 βαλκανικές χώρες-μέλη έχει ένα κέντρο επικοινωνίας για τα μέλη της χώρας της. Εστιάζοντας την προσοχή κυρίως σε θέματα διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων, η Έδρα της UNESCO/ΔιΔιΚΥΠεΒ/INWEB προωθεί μια πολυκλαδική προσέγγιση σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων με τη συμβολή επιστημόνων, μηχανικών, οικονομολόγων, νομικών και κοινωνιολόγων. Ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, και προωθεί προγράμματα κατάρτισης καθώς και μεταφορά της ήδη υπάρχουσας εμπειρίας.

Ειδικότερα οι στόχοι του είναι:

 • Η ανάπτυξη ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών γύρω από θέματα υδατικών πόρων και περιβάλλοντος, μέσα από ένα διεθνές δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης στην περιοχή των Βαλκανίων.
 • Η συνεισφορά στην επιμόρφωση του κοινού για την προστασία των υδάτων και του περιβάλλοντος.
 • Η προαγωγή της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στην περιοχή των Βαλκανίων παρέχοντας εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως.
 • Η κατάρτιση βάσεων πληροφοριών μέσω συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης των διασυνοριακών υδάτων/περιβάλλοντος.
 • Η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για το νερό και το περιβάλλον με αναγνωρισμένα
 • Η δημιουργία διεθνούς δικτύου εμπειρογνωμόνων.

Υπάρχει στενή συνεργασία με το International Hydrological Programme (UNESCO IHP) (Παρίσι), και το Regional Office for Science in Europe της UNESCO (UNESCO ROSTE) (Βενετία), καθώς και με άλλους σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς όπως The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), The Economic and Social Commission for W. Asia (ESCWA) and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO).

Μέχρι σήμερα οι δραστηριότητες της Έδρας της UNESCO/ΔιΔιΚΥΠεΒ/INWEB περιλαμβάνουν:

 • Συναντήσεις εργασίας πάνω σε θέματα διαχείρισης διασυνοριακών υδατικών πόρων (π.χ. το IV Διεθνές Συμπόσιο για τη Διαχείριση Διασυνοριακών Υδάτων, 2008)
 • Βάσεις πληροφοριών που βρίσκονται στο διαδίκτυο για όσους ασχολούνται με το νερό
 • Βάσεις δεδομένων για τα διασυνοριακά επιφανειακά και υπόγεια νερά στα Βαλκάνια και στο Μεσόγειο
 • Βάση δεδομένων για τα διασυνοριακά υπόγεια νερά στα Βαλκάνια που υποστηρίζεται από το Google Earth
 • Eφαρμογή στα Βαλκάνια του προγράμματος της UNESCO “Από πιθανότητα διένεξης στη δυνατότητα συνεργασίας” (PC-CP).

Δ/τής: Καθ. Ιάκ. Γκανούλης

Γραμματέας: κ. Χ. Σκουληκάρης

E-mail: iganouli@civil.auth.gr,
Tel: +30 2310 99 56 82,
Fax: +30 2310 99 56 81

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (IHP)

Με έδρα το Delft (Ολλανδία), το Ινστιτούτο UNESCO – ΙΗΡ προσφέρει εκπαιδευτικά και μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς των υδάτων και του περιβάλλοντος και αφορά ιδιαιτέρα επαγγελματίες από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το ΙΗΡ είναι ένα διακυβερνητικό επιστημονικό πρόγραμμα συνεργασίας της UNESCO για τους υδάτινους πόρους, και ένα όχημα μέσω του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να αναβαθμίσουν την γνώση για τον υδάτινο κύκλο και επομένως να αυξήσουν τις ικανότητές τους για καλύτερη διαχείριση και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων τους. Το ΙΗΡ δεσμεύτηκε να αναπτύξει την επιστήμη της υδρολογίας στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων για την ανάπτυξη μεθόδων για μία ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι κύριοι σκοποί του ΙΗΡ έχουν ως ακολούθως:

 • Να ενεργεί ως ένα μέσο μέσα από το οποίο τα κράτη μέλη, οι συνεργαζόμενοι επαγγελματικοί και επιστημονικοί οργανισμοί και εμπειρογνώμονες μπορούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους για τον υδάτινο κύκλο και να αυξήσουν τις ικανότητές ως προς τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Να αναπτύξουν τεχνικές, μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για να προσδιορίσουν καλύτερα τα υδρολογικά φαινόμενα.
 • Να βελτιώσουν την διαχείριση των υδάτων σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
 • Να λειτουργήσει ως καταλύτης για να ενθαρρύνει την συνεργασία και τον διάλογο γύρω από το θέμα της επιστήμης των υδάτων.
 • Να αξιολογεί την βιώσιμη ανάπτυξη των ευαίσθητων υδάτινων πόρων.
 • Να λειτουργεί ως πλατφόρμα για την ευαισθητοποίηση όλων στα θέματα των υδάτων.

Μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί στον ρόλο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην αειφόρο ανάπτυξη σε σχέση με τις αναμενόμενες αλλαγές του κλίματος και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Πρόοδος έχει επίσης επιτευχθεί στις μεθοδολογίες των υδρολογικών σπουδών, την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε θέματα των επιστημών των υδάτων. Ένας από τους διαρκείς στόχους του ΙΗΡ είναι να εντάξει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην έρευνα και την κατάρτιση, ώστε οι χώρες που βρίσκονται στην περιφέρεια να παρακολουθούν το παγκόσμιο γίγνεσθαι.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ως πρόγραμμα με επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, το ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι μια προσπάθεια συνεργασίας βασιζόμενη στις προσπάθειες των κρατών μελών και των Εθνικών Επιτροπών τους να λειτουργούν αποτελεσματικά. Οι Εθνικές Επιτροπές (απαρτίζονται από δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με την υδρολογία και τους υδάτινους πόρους, μεμονωμένα άτομα, τμήματα πανεπιστημίων και διοικητικές μονάδες, ερευνητικά ινστιτούτα, συμβουλευτικούς οργανισμούς, επαγγελματικές και εκπαιδευτικές κοινότητες), παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να εφαρμόζουν το Πρόγραμμα και να διοχετεύουν πληροφορίες σχετικά με αυτό προς και από τη χώρα. Αυτοί οι ρόλοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα ανάλογα με τις εθνικές δυνατότητες και την υπάρχουσα θεσμική δομή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (WWAP)

To WWAP είναι ένα ευρύ πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών το οποίο αναζητά να αναπτύξει τα εργαλεία και τις ικανότητες που απαιτούνται για να επιτευχθεί μια καλύτερη κατανόηση των βασικών διαδικασιών και των πολιτικών διαχείρισης οι οποίες θα βοηθήσουν να βελτιωθούν τα αποθέματα και η ποιότητα των παγκόσμιων πόρων καθαρών υδάτων

Η αποστολή του WWAP είναι να:

 • Αξιολογήσει την κατάσταση των καθαρών υδάτινων πόρων παγκοσμίως και των οικοσυστημάτων.
 • Να αναπτύξει δείκτες και ποσοτικές μεθόδους προόδου για την επίτευξη βιώσιμης χρήσης των υδάτινων πόρων.
 • Βοηθά χώρες να αναπτύξουν τεχνογνωσία
 • Να καταγράψει την διεθνή εμπειρία και να δημοσιεύσει μία Διεθνή Αναφορά για την Ανάπτυξη των Υδάτων.
Διεθνής Αναφορά Ανάπτυξης των Υδάτων

Η Διεθνής Αναφορά Ανάπτυξης των Υδάτων των Ηνωμένων Εθνών (WWDR) είναι μια αναλυτική έρευνα η οποία παρέχει μια γενική εικόνα για την κατάσταση των πόρων των γλυκών νερών και στοχεύει να εφοδιάσει τους αρμόδιους λήψεως αποφάσεων με εργαλεία που θα συμβάλουν στην εφαρμογή βιώσιμων χρήσεων του νερού.

Εκδιδόμενο κάθε 3 χρόνια, το WWDR συντονίζεται από το WWAP και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας 24 υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα από μια σειρά αξιολογήσεων, η Αναφορά παρέχει ένα μηχανισμό παρακολούθησης των αλλαγών στους πόρους και στην διαχείριση και της προόδου των στόχων που έχουν τεθεί, ειδικότερα των Στόχων της Χιλιετίας(MDG) και των Στόχων της Συνόδου Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (WSSD). Η πρώτη αναφορά «Νερό για τους ανθρώπους, Νερό για τη Ζωή εκδόθηκε το 2003 ενώ η δεύτερη αναφορά « Νερό: Μια Κοινή Ευθύνη», παρουσιάστηκε στο 4ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό στο Μεξικό στις 22 Μαρτίου 2006.

2005 – 2015: Διεθνής Δεκαετία
                         για τη Δράση «Νερό για τη Ζωή»

Με βάση την πρώτη αναφορά «Νερό για τους Ανθρώπους, Νερό για τη Ζωή», η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε αποφάσισε να ανακηρύξει (ψήφισμα του A/RES/58/217) την περίοδο 2005 με 2015 ως Διεθνή Δεκαετία για τις Δράση «Νερό για Ζωή» που ξεκίνησε την Παγκόσμια Μέρα Νερού στις 22 Μαρτίου 2005. Το ψήφισμα τονίζει ότι κύριος στόχος της Δεκαετίας πρέπει να είναι η μεγαλύτερη εστίαση σε θέματα που αφορούν τα ύδατα και στην εφαρμογή σχετικών με τα ύδατα προγραμμάτων για να επιτευχθούν διεθνώς οι στόχοι που είχαν συμφωνηθεί και περιλαμβάνονται στην Agenda 21,οι Στόχοι του Ο.Η.Ε για τη Χιλιετία και το Σχέδιο Εφαρμογής του Johannesburg.

 

News